Εργαλεία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας

Τα ακόλουθα εργαλεία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας χρήζουν μνείας:

  1. Συλλογή Δημώδης Γραμματεία.
  2. Φρυκτωρίες
  3. Διαδρομές στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας
  4. Ηλεκτρονικός κόμβος υποστήριξης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
Sidebar